1,8 oC 0,0 km/h 1026,5 hPa
 

 
 

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

NIP 8760203836
REGON 870003217
Numer KRS 0000033543
Kapitał zakładowy 20 105 000,00 zł

Konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A.
18 10901678 0000 0000 6600 5644


Dane kontaktowe

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Grudziądza utworzoną w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 listopada 1991 roku (REP. A nr 3317/1991). Spółkę wpisano do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 3 września 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Z uwagi na istniejące uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne działalności OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jednocześnie w celu optymalizacji, racjonalizacji i unowocześnienia zarządzania strefą działalności komunalnej, która wiąże się z nieprzerwanym zaspokajaniem potrzeb energetycznych mieszkańców Grudziądza, podjęta została w 2010 roku decyzja o restrukturyzacji OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Głównym celem zamierzeń restrukturyzacyjnych było zbudowanie silnej kapitałowo grupy złożonej ze spółek zależnych od OPEC GRUDZIĄDZ oraz wyodrębnienie i usamodzielnienie tych dziedzin działalności, które stanowiły jej wewnętrzną strukturę.

W 2011 roku zostały zawiązane i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następujące spółki:
OPEC-INEKO Sp. z o.o.
OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.
OPEC-TERMO Sp. z o.o.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku wniesiona została do spółek przez Wspólnika OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.  zorganizowana część przedsiębiorstwa a tym samym z OPEC GRUDZIĄDZ wydzielona została działalność związana z:

- wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną oraz działalności ośrodka kultury fizycznej „BASEN” przez spółkę OPEC-INEKO,
- przesyłaniem i dystrybucją ciepła przez spółkę OPEC-SYSTEM,
- produkcją ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych przez spółkę OPEC-TERMO.

W wyniku powyższych działań spółka OPEC GRUDZIĄDZ zaprzestała prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła oraz energii elektrycznej, koncentrując swoją funkcję na działaniach związanych z zapewnieniem prowadzenia należytego nadzoru oraz koordynacji działań spółek tworzących grupę OPEC. Grupę OPEC tworzą spółki:

OPEC-BIO Sp. z o.o.
OPEC-INEKO Sp. z o.o.
OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

OPEC-TERMO Sp.  z o.o.