5,6 oC 0,0 m/s 1015,7 hPa
 

 
 
Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki reprezentowanym przez właściciela. Właścicielem Spółki jest Gmina Miasto Grudziądz, a rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Grudziądza.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco-kontrolno-doradczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z pięciu osób:

Przewodniczący: Jadwiga Walczak
Z-ca Przewodniczącego:  
Grzegorz Hejna
Sekretarz: Kamilla Lamkowska
Członek: Jacek Matuszczyk
Członek: Sylwia Sobolewska-Ryl
Zarząd spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powołany przez Radę Nadzorczą. Oświadczenia woli składa samodzielnie Prezes Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Marek Tołkacz.