-0,1 oC 4,7 km/h 1022,6 hPa
 

 
 
 • OPEC GRUDZIĄDZ zawsze środowisko
 • Chcąc podkreślić zachodzące w Spółce przeobrażenia, w roku 2009 przystąpiliśmy do zmiany swojego wizerunku wdrażając nowy system identyfikacji wizualnej. Przemianie uległ także slogan firmowy, który obecnie podkreśla proekologiczny kierunek rozwoju.

  Slogan „OPEC GRUDZIĄDZ zawsze pewny” zastąpiliśmy słowami „OPEC GRUDZIĄDZ zawsze środowisko”. W myśl nowego sloganu zasady poszanowania i dbałości o środowisko towarzyszą każdej dziedzinie działalności naszej spółki, także w obszarze administracyjnym. Biuro to miejsce, gdzie powstaje mnóstwo odpadów, przede wszystkim papierowych. Będąc tego świadomi przystąpiliśmy do ich segregacji i ograniczania.

  Od lat redukujemy ilość nieposegregowanych odpadów poprzez selektywną zbiórkę. Oprócz papieru do oddzielnych pojemników na odpady trafiają w spółce tworzywa sztuczne i baterie. Makulatura jest ponownie wykorzystana. Plastik trafiając do utylizacji unieszkodliwiany jest w kilka dni zamiast kilkuset lat. Z kolei odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie możliwe jest tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów. Śmieci warto zatem segregować! Dlatego też zadecydowaliśmy o wyznaczeniu na terenie spółki kilku specjalnych miejsc, w których można dokonać wstępnej segregacji odpadów. Segregacji odpadów dokonujemy „u źródła”:

  - w każdym miejscu, gdzie znajdują się urządzenia kopiująco–drukujące umieściliśmy pojemnik na papier;

  - wyznaczyliśmy miejsca w firmie do gromadzenia tworzyw sztucznych i baterii;

  - zbieramy i utylizujemy w odpowiedni sposób zużyte cartrige od drukarek i kopiarek;

  - stale monitorujemy ilość gromadzonych odpadów i sposób postępowania z nimi.

  Jedną z zalet segregacji śmieci w biurze jest wzrost świadomości ekologicznej osób pracujących w biurze i ich gości, czego efektem jest nie tylko ograniczenie zużycia papieru i innych materiałów biurowych, ale przede wszystkim wypracowanie dobrych nawyków, które później z powodzeniem są przenoszone do domu. Z korzyścią dla nas wszystkich!

  Intencją spółki jest wytworzenie podświadomych proekologicznych zachowań pracowników. Poprzez codzienne czynności kształtujemy odpowiednio swój styl pracy, działamy w sposób przemyślany, kierujemy się racjonalizacją i ekonomicznością. Często nieświadomie i zupełnie niepotrzebnie marnujemy zasoby. Jeśli się zastanowić, jaki produkt zużywamy w największych ilościach będąc w biurze, na pierwszym miejscu znajdzie się papier.

  Przypomnijmy, że do produkcji 1 ryzy zwykłego, białego papieru potrzebne jest ok. 7,5 kg drzewa. Przy założeniu, że w Polsce zużywa się 200 tys. ryz papieru dziennie łatwo można sobie wyobrazić jak szybko kurczy się powierzchnia lasów. Lasy mogą być odtwarzane, jednakże proces ten trwa wielokrotnie więcej czasu niż ich degradacja. Nie podejmując żadnych czynności proekologicznych wyrażamy cichą akceptację na zmniejszanie powierzchni obszarów leśnych, a tym samym przyczyniamy i narażamy się na przyspieszenie efektu cieplarnianego, skutkującego gwałtownymi oraz niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.

  Chcąc przeciwdziałać temu spółka podjęła konkretne działania, m.in. redukujące ilość wykorzystywanego papieru poprzez:

  - zakup papieru wyprodukowanego z makulatury;

  - dwustronny wydruk dokumentów wewnętrznych, analiz, itp;

  - minimalizację formatów wszelkich wewnętrznych wydruków roboczych;

  - korzystanie z internetowych wydań prasy codziennej;

  - drukowanie tylko niezbędnych dokumentów (np. nie wszystkie wiadomości mailowe są drukowane);

  - elektroniczny obieg dokumentów oraz informacji wewnętrznych.

  Troska o środowisko przejawia się nie tylko poprzez mniejsze i bardziej racjonalne zużycie papieru, ale także odpowiedni jego wybór. Duża świadomość ekologiczna pracowników pozwoliła na wprowadzenie papieru z recyklingu, który wykorzystujemy na co dzień do użytku wewnętrznego, jako papier do notatek, drukarek czy ksero. Naszych działań ekologicznych nie zawężamy tylko do wykorzystywania papieru makulaturowego wewnątrz firmy. Wszelkie informacje wychodzące ze Spółki, czy to w formie papieru firmowego, czy ulotek, kopert, wizytówek drukowane są także na papierze ekologicznym.

  Nowocześnie wytwarzany papier z makulatury jest tak samo dobry i użyteczny jak papier o nieskazitelnej bieli. Stosowany przez nas papier jest w 100% wyprodukowany z makulatury i przyjazny dla środowiska naturalnego. Dawniej papier makulaturowy był postrzegany jako produkt gorszego gatunku, był szary i nieestetyczny. Dziś papier ekologiczny nie wygląda gorzej od zwykłego.

  Inwestując w koperty czy wizytówki wykonane z papieru makulaturowego chcemy Państwu pokazać, że spółka nie propaguje ekologii tylko poprzez slogan firmowy, ale działania proekologiczne "wprowadza w czyn".

  Realizując politykę proekologiczną Spółka dołączyła do akcji "Lansuj beż, beż nie jeż!" prowadzonej przez samych dystrybutorów papieru. Organizatorzy przekonują, że papier ekologiczny nie traci swoich walorów użytkowych, a jego lekko beżowy odcień wręcz nadaje mu biurowej elegancji. Celem akcji jest odłożenie z każdego sprzedanego artykułu papierowego kilku groszy (np. z ryzy sprzedanego papieru - 10 groszy) na tzw. fundusz zalesienia.

  Ponad 100 firm i instytucji pokazało, że nie jest im obojętne nasze środowisko, a swój rozwój potrafią godzić z uwzględnianiem bardziej globalnych i ponadczasowych wartości. Wśród firm popierających akcję był również OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., czego świadectwem jest uzyskany przez nas certyfikat uczestnictwa w akcji.

  Opisany wyżej system proekologicznych zachowań pokazuje, że o ochronie środowiska w OPEC GRUDZIĄDZ myśli się nie tylko pod względem technicznym i technologicznym ale również na poziomie wyposażenia w materiały biurowe i gospodarki odpadami. Pozwoliło to ukształtować u zatrudnionych pracowników nie tylko ekologiczne zachowania wpisane w ich zakres obowiązków ale i proekologiczne postawy w codziennej pracy.

  Tak ukształtowani pracownicy przeszli 29 kwietnia 2013 r. wraz z odpowiednim pakietem umów jako zorganizowana część przedsiębiorstwa do spółek OPEC-INEKO, OPEC-SYSTEM i OPEC-TERMO.

  Osiągnięty poziom technologiczny w zakresie ochrony środowiska gwarantuje wniesiony do w/w spółek aportem majątek. Spółka OPEC-BIO utworzona w celu produkcji biopaliw stałych w samej swej istocie najlepiej realizuje cele ekologiczne.

 • Proekologiczny kierunek działania

 • Proekologiczny kierunek działania
  Spółka OPEC GRUDZIĄDZ już na początku lat 80 XX w. podjęła pierwsze przedsięwzięcia proekologiczne, głównie w sferze produkcyjnej:
  1. Działania w zakresie ochrony wód miały przełożenie na ponad 3-krotną oszczędność zużycia wody w procesach technologicznych.

  2. Modernizacja układów odpylania spowodowała wzrost skuteczności oczyszczania spalin powyżej 94 %.

  3. Spalanie wysokoenergetycznego węgla kamiennego o obniżonej zawartości siarki (o ok. 60%) i popiołu (o ok. 30 %) wpłynęło z jednej strony na obniżenie emisji substancji pyłowo–gazowych do powietrza, a z drugiej strony na zmniejszenie ilości zużytego węgla.

  4. Wdrożenie ciągłego monitoringu substancji pyłowo-gazowych przysłużyło się optymalizacji pracy źródła ciepła, dzięki czemu dotrzymywane są standardy emisyjne.

  5. Sukcesywna likwidacja kotłowni niskoemisyjnych i dostarczanie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej (centralizacja źródła ciepła) wpłynęły na poprawę czystości powietrza atmosferycznego oraz komfortu życia mieszkańców osiedli.

  6. Proces kogeneracji czyli proces jednoczesnego wytwarzania ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną, zdecydowanie ograniczył zużycie zasobów naturalnych.

  7. Spalanie biomasy przyczyniło się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych wprowadzanych do środowiska, w szczególności CO2

 • Paliwa odnawialne

 • Realizując założenia strategii zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie w procesie spalania alternatywnego paliwa dla miału węglowego – biopaliwa, w październiku 2005 r. z inicjatywy zarządu OPEC GRUDZIĄDZ powołano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością OPEC-BIO, zajmującą się organizacją  rynku paliw odnawialnych: pozyskiwaniem lokalnego surowca pochodzenia rolniczego i przetwarzaniem go na biomasę w postaci pelet.
  Biomasa jest paliwem bezpiecznym dla nas i dla środowiska:
  1. W porównaniu do węgla biomasa zawiera średnio 4-krotnie więcej tlenu, 2-krotnie mniej węgla oraz 5 do 10-krotnie mniej siarki, azotu i popiołu, co czyni ją bardziej przyjazną środowisku.
  2. W przeciwieństwie do węgla, ropy lub gazu bilans dwutlenku węgla powstającego
  w wyniku spalania biomasy jest równy zeru, ze względu na pochłanianie go w procesie fotosyntezy. Spalając, zamiast węgla, 1 Mg biomasy redukujemy o 1,45 Mg emisję CO2 do atmosfery.
  3. Im więcej biomasy w paliwie, tym mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Spalając 1 Mg biomasy oszczędzamy 0,6 Mg węgla kamiennego.

 • Pakiet energetyczno-klimatyczny

 • W grudniu 2008 roku Komisja Europejska przyjęła do realizacji pakiet energetyczno-klimatyczny określany jako "3 x 20". Zakłada on dla Polski:

  I. 20% redukcję emisji dwutlenku węgla w stosunku do poziomu emisji z 1988 roku.
  II. 15% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii
  III. poprawę efektywności energetycznej o 20% w stosunku do prognoz na rok 2020 (poziom odniesienia: średnie zużycie energii finalnej w latach 2001-2005).

  Dokonany przez spółkę OPEC GRUDZIĄDZ do 30 kwietnia 2013 roku bilans wykazał jednoznacznie osiągnięcie przyjętych celów klimatycznych.

  Efekt ekologiczny

                  67%  zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

                  16%  udział paliw odnawialnych w finalnym bilansie energii

                  37%  podniesienie efektywności energetycznej m.s.c.

  Już na koniec 2010 roku spółka przekroczyła wszystkie cele „3x20”.
  Z dniem 01 maja 2013 roku realizacja tego zakresu została przejęta przez OPEC-INEKO Sp. z o.o. 
 • Nagrody i wyróżnienia
 • W 2011 roku Marek Tołkacz, Prezes OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.został laureatem XI edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymując nagrodę w kategorii „Ochrona Środowiska Naturalnego”.  Wyróżnienie zostało przyznane za konsekwentne wdrażanie technologii spalania biomasy, jako źródła odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej.