13,9 oC 4,7 km/h 996,6 hPa
 

 
 

ODPOWIEDZIALNY PRZEDSIĘBIORCA

Jako przedsiębiorstwo energetyczne jesteśmy świadomi skali i charakteru swojego oddziaływania na środowisko. Od wielu lat wprowadzamy rozwiązania, które ograniczają wpływ naszej działalności na środowisko naturalne:

 • w 1973 roku uruchomiliśmy Ciepłownię Łąkowa I z siecią ciepłowniczą do osiedla Kopernika i Strzemięcin. Wydajność tego źródła stanowiła 80% wszystkich wyeksploatowanych kotłowni. W latach 80 XX wieku oddaliśmy do użytku Ciepłownię Łąkowa II. Działania te pozwoliły na zlikwidowanie  kotłowni lokalnych  przynosząc pierwsze znaczące korzyści w zakresie ograniczenia korzystania z zasobów nieodnawialnych i emisji zanieczyszczeń, w tym CO2,


 • od 1985 roku prowadzimy działania mające na celu likwidację niskiej emisji poprzez podłączanie kotłowni węglowych do miejskiej sieci ciepłowniczej. W latach 2001-2002 w skutek realizacji inwestycji Sieć Północ  zlikwidowaliśmy 38 kotłowni. Do dnia 31.12.2015 roku zlikwidowaliśmy 86 niskoemisyjnych kotłowni,

 • w 1994 roku przystąpiliśmy do modernizacji i automatyzacji węzłów cieplnych przynoszącej dalsze korzyści dla środowiska. Efekt wzmocniliśmy analizą systemów ciepłowniczych. Obecnie 100% urządzeń posiada automatykę pogodową, 75% zdalny odczyt liczników, ok. 40% jest objętych telemetrią,

 • w 1996 roku w wyniku ekonomizacji procesu wytwarzania ciepła rozpoczęliśmy skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej w Elektrociepłowni Łąkowa,

 • w drugiej połowie lat 90 XX wieku procesy przetwarzania wody oparte na działaniu kwasów i zasad zastąpiliśmy technologią odwróconej osmozy, całkowicie bezpieczną dla środowiska w zakresie odpadów,

 • w 2005 roku zajęliśmy się organizacją rynku paliw odnawialnych powołując do życia spółkę OPEC-BIO; potrzeba przetwarzania surowca rolniczego na biomasę przyniosła poza efektem dla środowiska efekt ekonomiczny dla lokalnych gospodarstw rolnych,

 • w latach 2009 i 2011 uruchomiliśmy kolejne turbozespoły zwiększając stopień skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z 6 do 18 MWe,

 • od 2010 roku dzięki współspalaniu biomasy spełniamy kryteria pakietu energetyczno-klimatycznego,

 • w latach 2011-2013 zrealizowaliśmy kolejną po Sieci Północ znaczącą inwestycję Sieć Strzemięcin w zakresie rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska polegającą na wymianie i przebudowie sieci ciepłowniczej zasilającej osiedle Strzemięcin. Łącznie wymieniono 7,5 km sieci ciepłowniczej,

 • w 2015 roku przystąpiliśmy do realizacji II i III etap Projektu Strzemięcin. Także w 2015 roku przystąpiono do realizacji projektu  KAWKA II – likwidacji niskiej emisji na starówce miasta,

 • w 2016 roku wybudowaliśmy nowoczesną instalację podczyszczania ścieków przemysłowych umożliwiającą ponowne ich wykorzystanie w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Przełożyło się to na redukcję ilości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego.


 • w 2020 roku spółka OPEC-SYSTEM ukończyła, rozpoczętą w 2018 roku, modernizację systemu ciepłowniczego w ramach zadania „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Inwestycję przeprowadzono w trzech etapach w obrębie osiedli mieszkaniowych: Kopernika, Strzemięcin i Mniszek. Dzięki wsparciu z Funduszu Spójności zmodernizowano ponad 10 km sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wybudowano 114 indywidualnych węzłów cieplnych. Wartość inwestycji wyniosła ponad 24 mln zł, z czego ok. 72% stanowiły środki pochodzące z Unii Europejskiej.

 • w 2020 roku, również spółka OPEC-SYSTEM, zakończyła kolejną inwestycję związaną z przebudową miejskiego systemu ciepłowniczego. „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” rozpoczęta została w drugiej połowie 2018 roku na osiedlu Lotnisko a w listopadzie 2019 roku rozpoczęły się prace na osiedlu Kawalerii Polskiej. Dzięki realizacji tej inwestycji spółka OPEC-SYSTEM wybudowała 115 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizowała łącznie ponad 14,6 km sieci i przyłączy ciepłowniczych. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 51 mln zł, z czego ponad 65% to udział unijnego dofinansowania.