12,8 oC 6,5 km/h 997,8 hPa
 

 
 
 • Budowa i przebudowa sieci cieplnej na osiedlu Strzemięcin
 • W ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 spółka OPEC GRUDZIĄDZ otrzymała dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności na realizację Projektu:

  OPEC Grudziądz Fundusze UE


  Całkowity koszt projektu: 23 483 346,90 PLN

  Maksymalna kwota dofinansowania: 16 361 348,00 PLN

  Udział dofinansowania UE: 85% wydatków kwalifikowanych

  W ramach działania 9.2. wspierane są inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucji ciepła o największym potencjale obniżenia strat energii.


  Głównym celem przedsięwzięcia jest potrzeba ograniczenia strat energii, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Podczas eksploatacji sieci wyeliminowane zostaną awaryjne ubytki, w wyniku czego zmniejszy się zużycie wody sieciowej, a co ważne dla odbiorców ciepła zmniejszy się awaryjność sieci ciepłowniczej i ilość przerw w dostawie ciepła.

  Tak budowana i przebudowywana sieć cieplna rozdzielcza z przyłączami c.o. do Oś. Strzemięcin wraz z cesją praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została w dniu 29 kwietnia 2013 r. w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesiona aportem do OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

 • Modernizacja kotła OR-32 nr 1 w OPEC GRUDZIĄDZ
 • W dniu 20 grudnia 2006 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 9.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska spółka OPEC GRUDZIĄDZ uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu:  "Modernizacja kotła OR-32 nr 1 w OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o."

  Całkowity koszt projektu: 9 146 150 PLN
  Kwota dofinansowania: 4 221 267,00 PLN
  Udział dofinansowania: 46,26 % wydatków kwalifikowanych

  Zakładane wskaźniki rezultatu Projektu wpłynęły znacząco na ograniczenie oddziaływania spółki na środowisko. Fakt ten potwierdzono w dniu 28 października 2011 roku podczas kontroli przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  EFEKT EKOLOGICZNY

  Osiągnięcie standardów ochrony środowiska w dziedzinie ochrony powietrza:
  •    zmniejszenie emisji pyłów na jednostkę produkcji o 261,06 Mg,
  •    zmniejszenie emisji SO2 na jednostkę produkcji o 66,30 Mg,
  •    zmniejszenie emisji NOx na jednostkę produkcji o 27,63 Mg,
  •    zmniejszenie emisji CO2 na jednostkę produkcji o 16 576,00 Mg,
  •    zmniejszenie emisji CO na jednostkę produkcji o 34,53 Mg.

  Wielkość emisji zredukowanej:

  •    dwutlenek siarki SO2 – 21,51Mg/rok,
  •    tlenki azotu NOx – 8,96 Mg/rok,
  •    tlenek węgla CO – 11,20 Mg/rok,
  •    dwutlenek węgla CO2 – 5 376 Mg/rok,
  •    pył – 84,66 Mg/rok,
  •    sadza – 0,09 Mg/rok.

  Zmodernizowany kocioł OR 32 nr 1 będący majątkiem spółki OPEC GRUDZIĄDZ w dniu 29 kwietnia 2013 r. został jako zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesiony aportem do OPEC-INEKO Sp. z o.o.


  Opec Grudziadz fundusze UEOPEC Grudziądz Fundusze UE  Projekt: Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu

  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
  Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu


  Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu - Top Inwestycją Komunalną 2020

  Miło nam poinformować, że realizowany przez OPEC-SYSTEM projekt „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” został laureatem konkursu Top Inwestycje Komunalne 2020. Czytaj więcej: https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/top-inwestycje-komunalne-2020-najlepsze-inwestycje-nagrodzone-oto-laureaci,184834.html

  CEL PROJEKTU

  Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców Grudziądza, zmniejszenie awaryjności, zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i dystrybucji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ubytków nośnika ciepła, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery.


  W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami na obszarach osiedle Mniszek i osiedle Kopernika oraz wysokoparametrowa osiedlowa rozdzielcza sieć ciepłownicza wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z Wymiennikowni I (ul. Śniadeckich 58A) i Wymiennikowni II (ul Jackowskiego 40) zlokalizowanych w obrębie osiedla Strzemięcin. Ponadto realizacja inwestycji pozwoli na modernizację węzłów cieplnych na osiedlach: Mniszek, Kopernika i Strzemięcin

  PLANOWANE EFEKTY
  •    10,3 km przebudowanej sieci ciepłowniczej
  •    114 węzłów cieplnych zmodernizowanych i wybudowanych

  •    zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 16 611 GJ/rok
  •    redukcja emisji gazów cieplarnianych w ilości 1 928 MgCO2/rok
  •    redukcja pyłów w ilości 1,3 MgCO2/rok

  WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 777 612,00 PLN


  WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 14 219 980,00 PLN


  I ETAP REALIZACJI PROJEKTU - O/M KOPERNIKA:

  Podpisanie umowy z NFOŚiGW - czytaj więcej

  Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji - czytaj więcej
  Rozpoczęcie I etapu projektu (osiedle Kopernika) - czytaj więcej

  Prace sieciowe na osiedlu Kopernika - czytaj więcej

  Nowe sieci na Kopernika - czytaj więcej

  Nowy system ciepłowniczy - zakończenie I etapu inwestycji - czytaj więcej


  II ETAP REALIZACJI PROJEKTU - O/M STRZEMIĘCIN:

  Efektywna dystrybucja ciepła - czytaj więcej

  Prace przy wymianie węzłów - czytaj więcej

  Nowe węzły na Strzemięcinie - czytaj więcej

  Nowy system ciepłowniczy - czytaj więcej

  Nowy system na Strzemięcinie - czytaj więcej


  III ETAP REALIZACJI PROJEKTU - O/M MNISZEK:
  Ciepło systemowe w Mniszku - czytaj więcej
  Wymiana sieci w Mniszku - czytaj więcej
  Nowe sieci w Mniszku - czytaj więcej

  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

  Nowe sieci w Grudziądzu - czytaj więcej
  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.05.00-00-0048/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia  można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
  Projekt: Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu


  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

  Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu


  CEL PROJEKTU
  Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców Grudziądza, zmniejszenie awaryjności, zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i dystrybucji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ubytków nośnika ciepła, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery.


  W wyniku realizacji projektu w latach 2018-2020 zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami oraz modernizowane węzły cieplne na obszarach osiedle Kopernika, Kawalerii Polskiej i osiedle Lotnisko.

  PLANOWANE EFEKTY:
  •    14,6 km przebudowanej sieci ciepłowniczej,

  •    likwidacja 25 węzłów grupowych i zastąpienie ich 55 indywidualnymi węzłami,
  •    modernizacja 60 węzłów cieplnych.

  CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 50.541.961,98 PLN


  MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 26.778.322,89 PLN


  UDZIAŁ DOFINANSOWANIA: 65,39% wydatków kwalifikowanych

  REALIZACJA:
  Podpisanie umowy z NFOŚiGW - czytaj więcej
  Budowa węzłów cieplnych na osiedlu Lotnisko - czytaj więcej

  Zawarcie umowy z Wykonawcą robót - czytaj więcej

  Inauguracja projektu "Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu" - czytaj więcej

  Przekazanie placu budowy, rozpoczęcie prac - czytaj więcej

  Modernizacja systemu na osiedlu Lotnisko - czytaj więcej
  Prace na osiedlu Kawalerii Polskiej - czytaj więcej

  Nowe sieci - czyste powietrze - czytaj dalej

  Ciepłe inwestycje - czytaj dalej

  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

  Kolejna ukończona inwestycja - czytaj więcej
  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.05.00-00-0002/17-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia  można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.