13,4 oC 7,9 km/h 997,2 hPa
 

 
 
AKTUALNA TARYFA

Podstawą rozliczeń za dostarczone ciepło systemowe jest Taryfa dla ciepła zawierająca ceny oraz stawki opłat, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z:

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716);
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia  2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 poz. 718).


Taryfa dla ciepła OPEC GRUDZIĄDZ - obowiązuje od 25.08.2022 roku


Zmiana Taryfy ciepła - obowiązuje od 1 listopada 2022 r.


Zmiana Taryfy ciepła - obowiązuje od 22 grudnia 2022 rokuZ dniem 22.12.2022 roku spółka OPEC GRUDZIĄDZ wprowadzi do stosowania zmiany Taryfy dla ciepła. Zmiana taryfy jest wynikiem wprowadzenia nowelizacji do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło z dnia 23 listopada 2022 r. Zgodnie z zapisami rozporządzenia ceny wynikające ze zmiany taryfy dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, wzrosną średnio o 11,16% względem aktualnie stosowanych cen i obowiązywać będą do 30.04.2023 r. Rozporządzenie wprowadza mechanizm zmiany ceny ciepła z uwagi na pokrycie kosztów paliwa, które nie zostały uwzględnione w ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki cenie referencyjnej.

Jednocześnie informujemy, że w aktualnie zatwierdzonej przez Prezesa URE (w dniu 7.12.2022 roku) zmianie taryfy dla grudziądzkiego OPEC-u, cena wytwarzanego ciepła wzrośnie powyżej  ceny od której zgodnie z zapisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wprowadzone zostaną tzw. „rekompensaty”, więc cena ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła systemowego w Grudziądzu wynosić będzie 103,82 zł/GJ (co stanowi wzrost o 9,75% względem wcześniej stosowanych cen).


Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1975)


Oświadczenie - rekompensata art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3


Oświadczenie - rekompensata art. 4 ust. 1 pkt 4